De witgoed reparatie specialisten van Brabant en Amsterdam!
Hulp nodig? Plan een reparatie of stuur ons een berichtje via het formulier.

Algemene voorwaarden

Schenk en Van Dijk Technische Dienst

Algemene voorwaarden

1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Verkoper: Eenmanszaak Schenk en Van Dijk Technische Dienst gevestigd te Breda.
 3. Koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de producten bij Verkoper heeft besteld.
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Koper en Verkoper tot het tot het leveren van producten door Verkoper ten behoeve van Koper.
 5. Producten: alle door Verkoper geleverde en te leveren service-onderdelen en accessoires in consumentenelektronica,waaronder maar niet beperkt tot witgoed-, bruingoed-, grijsgoed-, fotografie-, en telefonie- producten, die zijn besteld door de Koper.

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Verkoper producten worden aangeboden of geleverd aan de Koper.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Verkoper derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij Verkoper deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.Koper en Verkoper treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. Vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Koper.

3 Totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Verkoper gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 14 dagen geldig.Verkoper is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan Verkoper is bevestigd.
 2. Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 3. Alle in de offerte van Verkoper genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper bij Verkoper via één van de bestelkanalen(o.a. webshop, telefonisch, e-mail, fax etc.) een bestelling doet, tenzij Verkoper binnen 48 uur na de bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren.
 5. Indien door wensen van Koper, die door Verkoper redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Koper), de hoeveelheid werkzaamheden die Verkoper op grond van dezeOvereenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk zal worden geoffreerd.

4 Levering en uitvoering

 1. Iedere overeenkomst leidt voor Verkoper tot een inspanningsverplichting waarbij Verkoper zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Verkoper een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Verkoper op. Koper kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Koper kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Verkoper de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Koper een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 4. De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.

5 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Koper, indien Koper in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door Verkoper verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

6 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Verkoper is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de overeenkomst – aan Koper verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, diensten en/of data uit de webshop.
 2. Koper mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper geen gebruik maken van deze producten, diensten en/of data uit de webshop waarvan Verkoper rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de overeenkomst.
 3. Verkoper is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Kopers.

7 Betalingsvoorwaarden

 1. Koper is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Verkoper gesloten overeenkomst.
 2. Indien koper via de webshop van Verkoper producten besteld, dient betaling direct bij de bestelling te geschieden.
 3. In het geval Koper bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Verkoper mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Koper niet opschorten.

8 Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Verkoper is jegens Koper slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien Verkoper niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper,is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de geleverde producten en de daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen Verkoper in de voorgaande zes maanden aan Koper verschuldigd is.
 3. Indien door of in verband met de geleverde producten door Verkoper of anderszins schade aan personen of producten wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Verkoper afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Verkoper in verband met die verzekering draagt.
 4. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Koper waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) producten en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. Verkoper zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Verkoper is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Koper of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is Koper verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 6. De Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Koper en Verkoper samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Verkoper.

9 Risico-overgang

 1. Verkoper levert op de overeengekomen plaats van bestemming en de goederen reizen voor rekening en risico van Verkoper.
 2. Het risico van tenietgaan, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over zodra de producten op de overeengekomen plaats van bestemming zijn geleverd.
 3. Het risico van laden en lossen rust ook bij Koper. Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele schade die voortvloeit uit de verzorging van laden en lossen van producten door Verkoper. Koper dient zich tegen deze risico’s te verzekeren.
 4. Indien de Koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering der producten dient mede te werken zijn de producten voor risico van de Koper vanaf het ogenblik, dat zij voor verzending of levering gereed staan. Tevens is Koper vanaf dat moment rente verschuldigd van 1,5% per maand over het factuurbedrag alsmede de kosten van opslag.

10 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Verkoper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. De in dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering indien wordt voldaan aan de in dit artikel genoemde voorwaarden. De garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten of uit te voeren werkzaamheden.
 3. Voor modules of componenten die in een circuit zijn ingebouwd geldt de in lid 2 bedoelde garantie uitdrukkelijk niet. De garantie vervalt eveneens op het moment dat een eventueel aangebrachte verzegeling en/of sealing is verbroken.
 4. Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere producten werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 6. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van Verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.
 11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

11 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Koper en Verkoper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat hij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 5. Verkoper heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 6. Indien Verkoper de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Verkoper de wijzigingen tijdig bekend maken.Zij zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.
 7. Indien Koper een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen.Koper dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging schriftelijk aan Verkoper te vermelden.

12 Retouren

Het retouradres is:
Schenk en Van Dijk Technische Dienst
Afdeling Retouren
32 Venuslaan
4823 EN Breda

Retouren naar ons moet met vermelding van reden retour, binnen termijn van 2 weken en de verpakking in nieuwstaat, originele artikelen ongeopend.

Schenk en Van Dijk Technische Dienst 10-09-2021